• .
  • .
  • .
  • .
  • .
Systemy ostrzegawcze DSO

Wymóg stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w obiektach nowobudowanych oraz już istniejących regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dodatkowo w ramach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 nr.75 pozycja 690) mówiącym o konieczności instalowania w budynkach wysokich i wysokościowych samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemów wykrywania dymu, oferujemy wykonanie automatycznych systemów oddymiania.

Systemy te mogą być zaprojektowane jako samodzielne lub współpracujące z systemem PPOŻ. Tutaj również posiłkujemy się urządzeniami uznanych producentów takich jak GEZE, D+H czy też Mercor.