• .
  • .
  • .
  • .
  • .
Pomiary elektryczne

Instalacja elektryczna będzie sprawna i bezpieczna jedynie wtedy gdy będziemy regularnie wykonywać jej pomiary. Nie zapominajmy, że instalacja pracuje 24 godziny na dobę przez cały rok. Kiedy jak nie w czasie pomiarów wykryć jej wady i sprawdzić funkcjonowanie urządzeń zabezpieczających? Na przegląd techniczny samochodu jedziemy sprawnym pojazdem. Podobnie należy postępować z instalacją elektryczną: trzeba zdiagnozować jej stan nawet gdy nie dostrzegamy nieprawidłowości w jej pracy.

Pomiary elektryczne podstawa prawna

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane stanowi:
„Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”